Γενικοί Όροι Ενοικίασης

Παραλαβή Αυτοκινήτου: Για τη παραλαβή του αυτοκινήτου ο οδηγός χρειάζεται να επιδείξει πρωτότυπη ταυτότητα ή διαβατήριο, πρωτότυπο δίπλωμα οδήγησης και πιστωτική / χρεωστική κάρτα για τη πληρωμή και την εγγύηση της ενοικίασης.

Ηλικία Οδηγού: Για όλες τις κατηγορίες το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 25 έτη και το ανώτατο όριο ηλικίας τα 80 έτη. Οδηγοί με ηλικία από 21 εώς 24, μπορούν να ενοικίασουν οχήματα από τις κατηγορίες A, B, K και J αν αποδεχθούν την χρέωση Κάλυψης Νέου Οδηγού προς 6€/ημέρα ανοικίασης (μέγιστη χρέωση 10 ημέρες) και υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοιχοι άδειας κυκλοφορίας για τουλάχιστον 1 έτος. Για τους οδηγούς ηλικίας από 71 έως 80 υπάρχει επιπλέον χρέωση 6€ την ημέρα (μέγιστη χρέωση 10 ημέρες).

Τρόπος Πληρωμής: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική ή χρεωστική κάρτα αποδεχτή από τη Thrifty για την κάλυψη ποσών που αφορούν σε προέγκριση, προκαταβολή και εξόφληση του κόστους ενοικίασης.

Εγγύηση: Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Αναλυτικότερα:

  • A, B, J, K: €300
  • C, D, M: €550

Ελάχιστος Χρόνος Μίσθωσης: Λεπτομερείς οδηγίες για την παραλαβή του αυτοκινήτου παρέχονται στον ενοικιαστή για την κάθε τοποθεσία. Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η Thrifty επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 29 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

Πρόωρη επιστροφή: Δε υπάρχει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση μη χρησιμοποιημένης αξίας voucher ή ημερών συμφωνημένης ενοικίασης. Η επέκταση ενοικίασης θα πρέπει να κανονιστεί με την Thrifty τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προβλεπόμενη / δεσμευμένη λήξη ενοικίασης, με χρέωση σύμφωνα με την ισχύουσα λιανική χρέωση.

Πρόστιμα και Παραβάσεις: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί από τον μισθωτή, το πρόστιμο πληρώνεται από τη Thrifty και χρεώνει τον μισθωτή με το αντίτιμο του προστίμου πλέον των Διοικητικών Εξόδων, 25€.

Ασφάλεια: Καλύπτει το ενοικιαζόμενο όχημα για αξιώσεις που αφορούν σε υλικές ζημιές και τραυματισμό ή θάνατο τρίτου μέρους στα ποσά που καθορίζονται από τον Κυπριακό Νόμο. Οι καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους του συμβολαίου της Thrifty με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

Απαλλαγή ευθύνης (CDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να μειωθεί, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας ενοικίασης, στην ελάχιστη χρέωση των 700 € για τις κατηγορίες A, B, J, K και 850 € για τις κατηγορίες C, D, M, καταβάλλοντας τα ποσά των 15 €  και 18 €  αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. Δεν καλύπτονται ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στους τροχούς και τα ελαστικά ή για την απώλεια των κλειδιών / εγγράφων του αυτοκινήτου.

Επιπλέον απαλλαγή ευθύνης (SCDW): Μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά την αποδοχή της απαλλαγής ευθύνης (CDW). Δε μπορεί να περιοριστεί ή να ακυρωθεί η ευθύνη σε περίπτωση μερικής κλοπής, απώλειας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, εγγράφων, σε ζημιά στα ελαστικά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στο κάτω μέρος του οχήματος. Ο ενοικιαστής μπορεί να μειώσει την παραπάνω ευθύνη με ελάχιστη χρέωση 175 € για τις κατηγορίες A, B, J, K και 250 € για τις κατηγορίες C, D, M καταβάλλοντας τα ποσά των 10 € και 12 € αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

Super Cover (SUP): Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από την συμμετοχή του σε περίπτωση κλοπής ή ζημιάς του μισθωμένου οχήματος Thrifty εφόσον προηγουμένως έχει αποδεχθεί την χρέωση για τις καλύψεις CDW, SCDW και την ασφάλεια κλοπής TP ή η κράτησή του τις περιλαμβάνει καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 5€ για τις κατηγορίες A, B, J, K  και 7€ για τις κατηγορίες C, D, M.

Καμία κάλυψη δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Ζημιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τροχούς και ελαστικά, σπασμένα τζάμια αυτοκινήτου ή απώλεια κλειδιών και εγγράφων του οχήματος, ζημιά στον συμπλέκτη, οποιαδήποτε ζημιά που οφείλεται στην έλλειψη λαδιού ή ως αποτέλεσμα της χρήσης λανθασμένου καυσίμου, ζημιά στο όχημα από έκρηξη ή κάψιμο σκόπιμα, ζημία που προκαλείται λόγω επιρροής από αλκοόλ ή ναρκωτικά, ζημιά που προκλήθηκε από μη εξουσιοδοτημένο οδηγό.

Κάλυψη κλοπής (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου στα €700 για τις κατηγορίες A, B, J, K και €850 για τις κατηγορίες C, D, M καταβάλλοντας τα ποσά των €8 και €10 αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

Κάλυψη οδηγού και επιβαινόντων (PAC): Για 5 € ανά ημέρα ο οδηγός και οι επιβάτες είναι ασφαλισμένοι σε περίπτωση ατυχήματος κατά την οδήγηση του ενοικιαζόμενου οχήματος. Τα ποσά που εξασφαλίζονται είναι σε συνάρτηση με τους όρους και προϋποθέσεις της ασφαλιστικής εταιρίας.

Κάλυψη ανεμοθώρακα (WSP): Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από την συμμετοχή του σε περίπτωση ζημιάς στον ανεμοθώρακα του μισθωμένου οχήματος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις ενοικίασης, καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των €4 για τις κατηγορίες A, B, J, K και €5 για τις κατηγορίες C, D, M ( μέγιστη χρέωση 15 ημέρες).

Έξοδα Φακέλου Ατυχήματος (IAF): Σε περίπτωση ατυχήματος που προέρχεται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνεται πλήρως ο μισθωτής και είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στη Thrifty το ποσό κάλυψης Διοικητικών Εξόδων, 25 €.

Πρόσθετος οδηγός/οι (ADR): Ημερήσια χρέωση 5 € για κάθε επιπλέον οδηγό (μέγιστη χρέωση 10 ημέρες).

Χρέωση αεροδρομίου (ASC): Η χρέωση που ισχύει για την παράδοση και παραλαβή του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου σε όλα τα αεροδρόμια της Κύπρου συμπεριλαμβάνεται στα κόστη ενοικίασης.

Πολιτική Καυσίμου: Για ενοικιάσεις διάρκειας 1-2 ημερών, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το ενοικιαζόμενο όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμου που βρίσκεται στο ντεπόζιτο κατά την παραλαβή αυτού. Σε περίπτωση που ο πελάτης το επιστρέψει με λιγότερη ποσότητα, ο πελάτης θα χρεωθεί την αξία του καυσίμου που λείπει. Επιπρόσθετα, θα ισχύει χρέωση υπηρεσίας ανεφοδιασμού, η οποία σήμερα είναι 20 €.

Για ενοικιάσεις διάρκειας 3 ημερών και άνω, ο πελάτης πρέπει να προπληρώσει το κόστος της ποσότητας του καυσίμου που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατά την παραλαβή αυτού. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου και μόνο τότε, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί η αξία του καυσίμου, η οποία περιέχεται στο αυτοκίνητο κατά τη στιγμή εκείνη. Εφόσον αυτή είναι λιγότερη από εκείνη που προπληρώθηκε, τότε θα χρεωθεί και την υπηρεσία «Χρέωσης Εξυπηρέτησης Καυσίμων», η οποία σήμερα είναι 20 €. Τυχόν οφειλόμενη επιστροφή χρημάτων θα διεκπεραιωθεί μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας του πελάτη.

Η τιμή ανά λίτρο καυσίμου που χρησιμοποιείται είναι η μέση τιμή καυσίμου για την περιοχή όπου νοικιάστηκε το αυτοκίνητο. Η χρέωση υπηρεσίας ανεφοδιασμού καυσίμου είναι 20 €, ενώ η Thrifty διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή στο μέλλον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τυχόν επιστροφές καυσίμων, διαφορές κ.λπ. πρέπει να επιλυθούν με το προσωπικό της Thrifty κατά τη στιγμή της επιστροφής του οχήματος. Η Thrifty δεν θα εξετάσει διαφωνίες μετά την έκδοση του τελικού τιμολογίου. Φυλλάδιο πολιτικής καυσίμων διατίθεται σε όλα τα Thrifty γραφεία σε πέντε γλώσσες.

Παιδικά Καθίσματα: Διατίθενται κατόπιν αιτήσεως με χρέωση €5 ημερησίως (μέγιστη χρέωση 10 ημέρες).

GPS: Διατίθεται κατόπιν αιτήσεως με χρέωση 9 € ημερησίως (μέγιστη χρέωση 10 ημέρες).

Διαθεσιμότητα αυτοκινήτων: Η Thrifty διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με έναν αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

Παραλαβή – Παράδοση: Κάθε παραλαβή/ παράδοση εκτός των σταθμών Thrifty προσφέρεται κατόπιν αιτήματος. Ελάχιστη χρέωση για παραλαβή/παράδοση κοντά σε κάποιο σταθμό Thrifty 25 €, ανά παραλαβή/παράδοση. Η χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας γραφείων είναι 30 €.

Φόροι: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 19%.